Hrozící nebezpečí

Kouř je aerosol, který se skládá z mnoha  pevných/kapalných částic a plynů obsažených ve vzduchu. Při typickém požáru domu jsou produkovány stovky chemických látek - záleží na teplotě, hořícím materiálu a přístupu kyslíku.

Kouř způsobuje poškození organismu několika způsoby; poškození teplotou, toxická otrava, plicní podráždění oxidem uhelnatým (je produkován v případě, že není dostatek kyslíku pro vznik oxidu uhličitého) a jinými sloučeninami, jako je kyselina kyanovodíková nebo fosgen. Oxid uhličitý, který je jedním z hlavních produktů spalování, způsobuje zadušení.

Vdechování kouře se projevuje okamžitými nepříznivými účinky - dráždí oči, nos a hrdlo, způsobuje nekontrolovatelný kašel a nevolnost. Vdechování kouře nejenže zabíjí během několika minut, ale také zhoršuje zrak a působí dezorientaci, která může zabránit bezpečnému úniku. Oběť může velmi rychle upadnout do bezvědomí, což následně vede k rychlému úmrtí. Dokonce i v případě, kdy množství kouře není smrtelné, může dojít k závažnému zranění a trvalým následkům dýchacího i nervového systému.

Kdo je vystaven nebezpečí vdechování kouře?

Ohrožena je každá osoba nebo zvíře nacházející se v uzavřeném prostoru

Každá osoba nebo zvíře jsou v ohrožení - zejména v noci během spánku, kdy nejsou schopny reagovat na kouř. Děti a zvířata podléhají toxickým účinkům kouře a udušení rychleji vzhledem k menšímu tělesnému objemu. Děti jsou při požáru ohroženy obzvlášť, kvůli pomalejší reakci na hrozící nebezpečí.

Jak dochází ke vzniku kouře při požáru?

Vetšina požárů produkuje velké množství kouře, který se rychle šíří celým prostorem objektu. 50% požárů v domácnostech je způsobeno závadami na elektronickém zařízení a poruchou spotřebičů. Dalšími častými zdroji požáru jsou kuchyňské linky (zejména jsou-li během vaření ponechány bez dozoru), svíčky, cigarety/doutníky a přetížené elektrické vedení. 11% domovních požárů je zaviněno dětmi.